από το ιστορικό χρονολόγιο της Εθνικής Τράπεζας (link ιστοσελίδα Εθνικής - link knossopolis.com)1886 ... 1886 ... 1886 ... Η Εθνική τράπεζα δανείζει στην Ελληνική Κυβέρνηση 11.000.000 χρυσά φράγκα με εγγύηση τις προσόδους από το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ


"Μεγάλο δημιούργημα" η φιλοσοφία που ανέπτυξαν οι Αρχαίοι Έλληνες. Με τη φιλοσοφία μπορείς να έχεις εκατοντάδες διαφορετικές "ορθές" απόψεις... Τι και αν στο Ματθ 5.37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν ... Ποιος ασχολείται τώρα με τον Λόγο ... Εδώ και τα "πιστά" Χριστιανά όπως η Μαντουβάλου δήλωσε σε εκπομπή ... και τι σημασία έχει που είναι αποτυπωμένο στο Λόγο (Ματθ 23.9) ... καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν, ὁ  ἐν τοῖς οὐρανοῖς....προφανώς στην "φιλοσοφική επιστήμη" η λέξη "εἷς" να έχει πολλαπλές ερμηνείες ... για αυτό και τα εκατομμύρια των ΧριστιανοΕλληναράδων έχουν και από μία διαφορετική "ορθή" άποψη για το ίδιο ζήτημα ... όταν ασφαλώς δεν παίζουν φράγκα και ιεραρχίες... ποια πρωτόγονη Ιουδαική Βαβέλ και πράσινα άλογα... διαχρονικό ελλαντιστάν.

Πάμε όμως και στην αφορμή της ανάρτησης ... Φιλοσοφία της Ψυχολογίας στο διαδίκτυο ... 

Γράφουν λοιπόν τα παπατζοπαίδια ότι ...  η Ψυχολογία που είναι μια ελληνική λέξη που αποτελείται από το PSY (ψιξί / ψυχή) και το LOGOS (λέξη) ...

Θα αφήσω ασχολίαστες τις "ορθές" απόψεις της ανάρτησης (την οποία παραθέτω στο τέλος) με εξαίρεση αυτή που
 "βασίζεται" στις φιλοσοφικές απόψεις των πρεσβύτερων "Αγίων Πατέρων", και αφορά τη "διδασκαλία" ότι ...η Καρδιά και το Νους είναι το ένα και το αυτό πράγμα ... η οποία προέρχεται από την "ερμηνεία" που οι "Πατέρες" δίνουν στο Ματθ. 5:8 ... "Ευλογημένοι είναι οι καθαροί στην καρδιά, γιατί θα δουν τον Θεό", ... υπό την κατά τους "Πατέρες" προυπόθεση ότι αυτοί που θα δουν το Θεό θα έχουν θεραπεύσει τη καρδία τους με τη βοήθεια και της ψυχολογίας.

Επειδή σήμερα είμαι στις καλές μου δεν θα κάνω πλακίτσα στα πολλά μπεεεεεεεέ που σε συζητήσεις μας έχουν ισχυριστεί ότι έχουν "προσωπικές συνομιλίες" με τον ίδιο τον Χριστό... όπως και η κοπελιά από το Αιγάλεω... η οποία είναι μακράν ... αφού μέχρι που  έφτασε να παρουσιάσει και βιβλίο συνομιλιών ... αλλά απλά θα παραθέσω αυτά που είναι αποτυπωμένα στον Λόγο ...


Ματθ 12.34 - 12.35
γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.

Ματθ 19.4 
 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν,  ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

Ματθ 19.12 
 εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω. καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Ματθ 19.16 - 19.22
Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς...
ἔφη αὐτῷ ὁ ῾Ιησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

Ιωαν 3.1 - 3.5
  Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν ᾿Ιουδαίων (δηλ πρεσβύτερος)... λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος· πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

Ματθ. 8.22 ...ακολούθει μοι, και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς.

Ματθ 22.32 ... οὐκ ἔστιν  ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων.

Σε απλή αριθμητική ...

Η Σάρκα είναι επιθυμητή κατάσταση από τον Λόγο αφού δεν προβλέπεται τρίτη κατάσταση από τον Λόγο... Γονείς - Γυνή ... και Τέλος.

Το στόμα λαλεί εκ της καρδίας ... και όταν έχεις φύγει από τους γονείς και δεν έχεις πάει στη γυνή τότε ξεκάθαρα μιλάμε για διαδρομή εκτός του Λόγου ... ήτοι για έχιδνες - (κουτο)πόνηρους ανθρώπους που σιτίζονται πουλώντας "φιλοσοφίες" περί ανάστασης νεκρών.

Ανάσταση νεκρών νεκρών όμως δεν υφίσταται (Ματθ 22.32)... εκτός και αν έχετε δει κανέναν νεκρό νεκρό που αναστήθηκε και μετά έθαβε νεκρούς (Ματθ. 8.22)... αυτό που είναι εφικτό να συμβεί ... και αυτό υπό ηλικιακές προυποθέσεις ... είναι η "επιστροφή" στη ζωή.

Η Ψυχολογία είναι άλλο ένα παρακλάδι της "Φιλοσοφίας" προκειμένου οι αυτοευνουχισμένοι νεκροί πρεσβύτεροι να αρρωσταίνουν και τους Υγιείς νέους.

Τι να κλάσουν τα εμβόλια μπροστά στο .....
Παύλ. Τιμ. Α’ 5.11-5.12 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· όταν γάρ καταστρηνιάσωσι τού Χριστού, γαμείν θέλουσιν, έχουσαι κρίμα, ότι τήν πρώτην πίστιν ηθέτησαν..


Ενοχές ... βασικό εργαλείο ... αν η ψυχολογία μπορούσε να θεραπεύσει τότε οι αυτοευνουχισμένοι έφηβοι λάτρεις του βολέματος θα είχαν θεραπευθεί προτού γίνουν κατασκρηνιασμένοι πρεσβύτεροι και δεν θα έγραφαν μαλακίες όπως ο Παύλος προκειμένου να αρρωστήσουν τους Υγιείς Νέους που αντιλαμβάνονται λόγω της καθαρής ακόμη καρδίας τους τη δύναμη της σάρκας ... την οποία ξεκάθαρα διατυπώνει ο Λόγος (Ματθ 19.4).Υ.Γ.
Αυτό που ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο είναι ... η διάδοχη κατάσταση των πλανημένων ... 

κατά Ματθ 22.29 πλανάσθε μη ειδότες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού... ζαβοπατέρων που σαφώς πέρασαν και δεν κατάλαβαν ... και επειδή πήδηξαν τη ζωούλα τους προσπαθούν πριν ψοφήσουν να πηδήξουν και τη ζωούλα των υπολοίπων... ή κατ' Ματθ. 23.14... υμείς γαρ ουκ εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθείν ...

αφού οι υπόλοιποι έχουν γίνει πιο ζαβοί και από τους ζαβοπατέρες.


Η "Φιλοσοφία" της "Ψυχολογίας" των παπατζόπαιδων και η "Ανάσταση" απέναντι στον Λόγο

μπορεί να γίνουν τέτοια...

και ασφαλώς ντεν γκίνεται να εξαφανίζονται τέτοια είδους ιστορικά τεκμήρια ... των ζονκ ....

μόνο στο ελλαντιστάν...

mega επιστήμη η νομική και ακόμα megaλύτεροι οι νομικοεπιστήμονες του ελλαντιστάν που προσπαθούν να "εξηγήσουν" στα πιθήκια του ελλαντιστάν ότι ντεν είναι εφικτό να γίνει ντεκτή στα ντικαστήρια η ΔΟΛΙΑ - "απρόβλεπτη" μεταβολή των συνθηκών της οικονομίας ... και ότι το 388 του ΑΚ  ... ντεν έχει καμμία σχέση με το pacta SERVANDA ... που αφορά αποκλειστικά "Έλληνες" της Κλασικής Παιδείας εκπαιδευτές πιθήκων...

αρωγοί στην προσπάθεια εκπαίδευσης των πιθήκων και οι ντικαστικοί ... με τις mega-αποφάσεις ... που ξεπετάνε σαν μπανανόφλουδες τα συλλεκτικά ντικόγραφα του 388 ΑΚ, είτε απορρίπτοντας τα, είτε αποδεχόμενοι τη μικροδιαφορά του μπεεεεέ128/75 είτε κάποιου άλλου τυπικού λόγου ... γράφοντας εκ του ασφαλούς ασυναρτησίες όσον αφορά το 388 του ΑΚ ... αφού γκνωρίζουν ότι τα πιθήκια του SERVANDA ΚΡΑΤΟΥΣ ασφαλώς και είναι περιορισμένων ντυνατοτήτων...


... οι ειντικοί της νομικής επιστήμης εμίλησαν ... pacta μπανανόφλουδας SERVANDA ... εκτός του 388 ΑΚ εξαφανίζει σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες και την κατάθλιψη ...

Γρήγορα έναν νομικό με κλασική παιδεία ... ποιο 388 του Αστικού Κώδικα ... pacta SERVANDA ...


από διατριβή την οποία υπέβαλλε το 2004 φοιτήτρια για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.κλείστε τώρα τα μάτια μου μπεεεεεεεέ και ..... συνέχιστε να χαλαρώνετε ώστε να το απολαμβάνετε ...... και αν ντεν μπορείτε........ συνέχιστε να παρακολουθείτε τους παπάτζες και τους ντασκαλοκατηγητάδες που με το κύρος της κατάρτισης τους σας
 ενημέρωνουν ότι σε λίγο που θα τελειώσουν θα βγείτε και στις διεθνείς πιάτσες ... αφού τα φάγατε στο ελλαντιστάν παρέα με τον πάγκαλο ... και δεν φτάνουν για τα μισθά - επιδόματα μεταπτυχιακών - εκδοτικά ΕΣΠΑ κλπ των πρυτάνεων ... που δεν τα έφαγαν με τους μεροκαματιάρηδες...


και μην ξεχάσετε να ρυθμίσετε τις "οφειλές" στους αγαθοεργούς τραπεζίτες που εσχάτως θυμήθηκαν πόσο αξιαγάπητα ζωάκια είναι τα μπεεεεεέ .... τζιζ τα ίδια κεφάλαια θα έχουν θέμα και θα σας πάρουν και τα μαντράκια για να καλυφτεί η νέα ανακεφαλαιοποίηση ......


και είπαμε μην μπερδεύετε τις ανακεφαλαιοποιήσεις που έγιναν από το 2012 και μετά, με τα 183 δις που υπεξαίρεσαν το 2009 - 2011

Υ.Γ.

Επειδή η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως .....
Μαρκόπουλος Βουλή 11-09-2012 του 2012 του 2012 όταν κκεχρυσαύγουλα έκαναν και αυτά μπεεεεεεέ ....


μπεεεεεεεέ επαιτάκια μου που μόλις οι απατεώνες σας έριξαν το τυράκι του κουρέματος .... κάτσατε στα τέσσερα σαν τους "ηγέτες" σαςΑφιέρωμα της εκπομπής του Κωνσταντίνου Ουίλς στον Αδαμάντιο Κοραή (25.11.2017)


πορεία των εξελίξεων των υποθέσεων .... κάτι που δεν τολμάνε να κάνουνε οι τραπεζίτες .... ούτε μετά από τις συλλήψεις των προισταμένων τους 

....αφού δεν έχουν καν ενημερώσει ή ενοχλήσει μετά το "απαράδεκτο" της συζήτησης που ο πρώτος δικαστής δεν τόλμησε να συζητήσει.... το δεύτερο κουφό είναι η ημερομηνία του εγγράφου .... 02.08.2016 όταν όπως είναι γνωστό δεν εκδικάστηκαν υποθέσεις την 13.01.2016 καθότι τα δικαστήρια ήταν κλειστά όλο το πρώτο εξάμηνο του 2016....

οι κομπλεξικοί βέβαια ξέχασαν να ενημερώσουν το πόπολο για την απόφαση που είχε επιδοθεί στην τράπεζα σε αντίθεση με τη μηδενική ενημέρωση για την ανάρτηση τους καθότι η μασαμπούκα εις βάρος των πολιτών που δεν γνωρίζουν τίποτα από διαδικασίες τους στραβάνει τα ματάκια. 

Η επίδοση προς την τράπεζα που κατά τους κομπλεξικούς δεν είχε γίνει .... και το αμετάκλητο δεδικασμένο 2343/2016για τα κομπλεξικά και όχι μόνο που προσπαθούν να καθυποτάξουν τα μπεεεεεεεέ σε ρυθμίσεις και κουρέματα προκειμένου να προστατεύσουν τους απατεώνες που υποτίθεται ότι δήθεν κυνηγούν....... (το link των κομπλεξικών και το link με την επίδοση και την αμετάκλητη απόφαση που αποδεικνύει για όσους γνωρίζουν στοιχειώδη ανάγνωση την Αλήθεια .... δεν θα γράψω περισσότερα διότι .... μόνο χαζοί ασχολούνται πάνω από ένα λεπτάκι με χαμένα κορμιά και ψεύτες....

όσο για την πορεία του απαράδεκτου είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει συνέχεια ... διότι άλλο οι εντυπώσεις για να ξεζουμίζονται τα μπεεεεεεεέ και άλλο οι αμετάκλητες τις οποίες οι κομπλεξικοί κατά παράβαση του καθήκοντος της Αλήθειας παρουσιάζουν .... ως μπεεεεεεεέ ... προφανώς στη νομική η συντριπτική πλειοψηφία μαθαίνει μόνο το παιχνίδι των εντυπώσεων με σκοπό τη μασαμπούκα υπέρ των μπεεεεεεεεέ για αυτό και καμμία άλλη απόφαση δεν αναφέρεται στο γεγονότα της απάτης των τραπεζών εις βάρος των πολιτών και δεν καταλογίζει τη ζημία που οι τράπεζες προξένησαν στους πολίτες ....

η αμετάκλητη που κατά τους κομπλεξικούς δεν είναι αμετάκλητη στη σελίδα του dsa....

και επειδή κάποιοι μπορεί να μπερδευτούν κατά την ανάγνωση της απόφασης .... η ιστορία του δικογράφου και της απόφασης .. link....

πάντως έχουν πλάκα τα κομπλεξικά που από τη μία αναρτούν μηνύσεις για τη ληστεία των 233 δισ που διέλυσε την Εθνική Οικονομία και από την άλλη μιλάνε για δικαίωση των μπεεεεεέσανοφάγων τους που αποδέχονται να πληρώνουν τους απατεώνες τραπεζίτες που δήθεν κυνηγούν με μηνύσεις .....

και μετά κάποιοι μου λένε να κόψω το μπεεεεεεεέ.....

Ευτυχώς που υπάρχουν κομπλεξικοί και μας ενημερώνουν εντελώς δωρεάν για την...


και αναρωτιόμουν τι μου θυμίζει το σκότος?? 
969/2017 ...στο menu Ποινικές Υποθέσεις .... αριθμός 969 .... έτος 2017 ....

οέοοοο σκότος .... 
ΕΛΣΤΑΤ σήμερα και οι δημοσιογράφοι και οι κλαίουσες της πολιτικής για τα δικαιώματα των Πολιτών ΠασοκΝδΑνελοΠοταμοΣυριζαίοΚκεΧρυσαύγουλοι - και οι "άγιοι" ποιμενάρχες που προφανώς δεν έχουν τον χρόνο να ασχολούνται με κακομοίρηδες όπως ο Γεωργίου αφού έχει προτεραιότητα η δύσκολη εκπαίδευση για τη σωτηρία των ψυχών του ποιμνίου και η προστασία των επενδύσεων από τους κακούς ιμπεριαλιστές .... άχνα μπεεεεέ μου άχνα .... χωρίς να το πολυαναλύω....

Υ.Γ.
Δεν είναι και κάθε μέρα για σεντόνια ...

Μα σε τίποτα ....?? Άρειος Πάγος για ΕΛΣΤΑΤ και ..... σκότος??

Μιας και οι ξεφυλλίζοντες τα πρωτοσέλιδα και τις φωτογραφιούλες των blog δεν ασχολούνται με σελιδούλες που τα γράφουν όλα μονοκόματα και χωρίς φωτογραφιούλες όπως αυτή του Αρείου Πάγου ακόμα και όταν οι υποθέσεις είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον τους και των μέλλον των παιδιών τους - βλέπε ΕΛΣΤΑΤ - είπα να κάνω άλλη μία εξαίρεση μήπως και ξεμπεεεεεεεεεεεέ.

Προς διευκόλυνση λοιπόν διαχωρισμός ενοτήτων της απόφασης με απλά και κατανοητά λογάκια.... για όσους αφιερώσουν το χρόνο .... να μάθουν τους λόγους των περικοπών, του ΕΝΦΙΑ κλπ


I. Δυνατότητα Εισαγγελέα να ασκήσει αναίρεση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας Νόμου
II. Καθορισμός των περιπτώσεων που στοιχειοθετούν την εσφαλμένη ερμηνεία του Νόμου
III. Τα Γεγονότα της Υπόθεσης και η «εσφαλμένη» ερμηνεία του Νόμου που αρχικά αθώωνε τον Γεωργίου
IV. Η Ορθή ερμηνεία του Νόμου
V. Τα χοντροειδή «σφάλματα» των Εφετών όσον αφορά
  • Α. τις 17 ΔΕΚΟ  
  • Β. τα ΝΠΔΔ (περίπου 500 τον αριθμό)
  • Γ. τις Νοσοκομειακές Δαπάνες
  • Δ. το Swap του Σημίτη
  • Ε. τη ζημιά του Δημοσίου (210 δισ!!!!) που «δεν» έγινε αντιληπτή
  • Στ. Σύνοψη και πρόταση Ακύρωσης της αρχικής απόφασης (βουλεύματος)
και τέλος .....
Παραπομπή της υπόθεσης στο Συμβούλιο Εφετών υπό διαφορετική σύνθεση.

Να επισημάνω ότι παρόλη την άψογη τεκμηρίωση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου το Συμβούλιο Εφετών με 2 υπέρ και 1  «αθώωσε» τον Γωργίου στις 26.05.2017 που θα εισέπραττε και αποζημίωση από τους μπεεεελληναράδες αν η Εισαγγελέας δεν ασκούσε και νέα αναίρεση τον Ιούλιο του 2017.

Επιπλέον επισημαίνεται (για τα μπεεεεεεεέ που τρώνε το σανό των ΠασοκΝδΑνελοΠοταμοΣυριζαίοΚκεΧρυσαύγουλων blogger) ότι η υπόθεση σέρνεται καμμιά 5ετία τώρα και οι νομικές υπηρεσίες των κυριούληδων που ούτε είδαν ούτε άκουσαν ούτε γνωρίζουν πως να καταργήσουν τους υπέρογκους φόρους που έχουν μπει εξαιτίας της Εθνικής Ζημίας (των 210.000.000.000,00 €) ασφαλώς δεν γνωρίζουν 
για το πότε θα ξεκαθαρίσει αυτή η Εθνική υπόθεση αφού ως γνωστό δεν παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη πέραν της κατά παραγγελία νομοθέτησης (15.06.2017) για αποζημίωση του Γεωργίου κατόπιν αιτήματος των «Θεσμών»
Προφανώς έχουν διδαχτεί από τους καλούς ποιμενάρχες που ξέρουν να τραβάνε τις υποθέσεις έως ότου αλλάξουν τρεις τέσσερις πέντε ..... κυβερνήσεις ώστε να πάρουν αυτό που θέλουν.

τους Εισαγγελείς ποιος θα τους στηρίξει όταν τα μπεεεεέ στήνονται στα τέσσερα για ένα συσσίτιο στους -ισμούς που «δεν» γνωρίζουν το άρθρο 15 Π.Κ.?? ..1η ΑΝΑΙΡΕΣΗ βουλεύματος ΕΛΣΤΑΤ